Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik Çyrasy

Vector equilibrium

Maýatnik Çyrasy Wektor deňagramlylygy, kasna ulgamy bilen maýatnik we modully yşyklandyryş. Uminagtylygy modulirlemek arkaly dolandyryp bolýar. Deňagramlylyk hökmünde hyzmat edýän sferik aýna waza dürli bezeg elementlerini öz içine alyp biler. Onuň ýerleşdirilen görnüşinde dizaýn kuboktaedrona öwrülýär. Şertnama bilen ikosaedrona öwrülýär. Iki ýagdaýda-da lampoçka yşyklandyryşyň merkezinde ýerleşýär we gowy paý berýär. Yşyklandyryş piramidal gaplamada iberilip bilner.

Taslamanyň ady : Vector equilibrium, Dizaýnerleriň ady : Nicolas Brevers,, Müşderiniň ady : Gobo.

Vector equilibrium Maýatnik Çyrasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.