Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aýrylýan Stollar

iLOK

Aýrylýan Stollar Patrik Sarranyň dizaýny, Lui Sullivan tarapyndan döredilen “Form aşakdaky funksiýa” tarapyndan döredilen meşhur formulany gaýtalaýar. Bu ruhda, iLOK tablisalary ýeňilligi, güýji we modullygy ileri tutmak üçin oýlandy. Bu, stoluň üstündäki agaçdan ýasalan material, aýaklaryň kemerli geometriýasy we bal ary ýüreginiň içinde ýerleşýän gurluş kysmatlary sebäpli mümkin boldy. Esasy üçin obli birleşmäni ulanyp, aşakda peýdaly ýer alynýar. Ahyrynda, agaçdan ajaýyp nahar iýýänler tarapyndan gowy görülýän ýyly estetika ýüze çykýar.

Taslamanyň ady : iLOK , Dizaýnerleriň ady : Patrick Sarran, Müşderiniň ady : QUISO SARL.

iLOK  Aýrylýan Stollar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.