Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaga Önümleri Üçin Gaplamak Gaplamanyň

HUSHBEBE

Çaga Önümleri Üçin Gaplamak Gaplamanyň Gözleglere görä, çagalar bagynda uly rol oýnaýan ýaşuly adamlar tebigata gönükdirilen önümleri has gowy görýärler. Strategiýa hökmünde, Koreýada eýýäm organiki we ekologiýa taýdan arassa çagalar önümleri bilen doldurylan bazardaky çagalar bagyna gelenlerinde gönüden-göni tebigaty we gyzykly duýmagyň usulyny saýlady. Bu gaplama, möwsümde dürli reňkli daglary görkezmek üçin satuwa çykarylanda dürli görnüşdäki uly dag döredýär. Mundan başga-da, bu möwsümleýin çaga gaplamalary çaga oýnawaçlary hökmünde işleýär, ene-atalar çaga oýnawaçlary üçin blok satyn almaly däldirler.

Taslamanyň ady : HUSHBEBE, Dizaýnerleriň ady : Sook Ko, Müşderiniň ady : Sejong University.

HUSHBEBE Çaga Önümleri Üçin Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.