Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Monochromatic Space

Ýaşaýyş Jaýy Monohromatiki giňişlik maşgala üçin jaýdyr we taslama täze eýeleriniň aýratyn zerurlyklaryny öz içine almak üçin ýaşaýyş meýdanyny ähli ýer derejesinde üýtgetmek barada. Garrylar üçin dostlukly bolmaly; häzirki zaman içerki dizaýny bar; ýeterlik gizlin ammar ýerleri; we köne mebelleri gaýtadan ulanmak üçin dizaýn öz içine almalydyr. Summerhaus D'zign, gündelik durmuş üçin amatly ýer döredýän içerki dizaýn geňeşçileri hökmünde meşgullandy.

Taslamanyň ady : Monochromatic Space, Dizaýnerleriň ady : Summerhaus D'zign Pte Ltd, Müşderiniň ady : Summerhaus D'zign Pte Ltd.

Monochromatic Space Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.