Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şem

Ardora

Şem Ardora adaty şem ýaly görünýär, ýöne aslynda bu aýratyn. Şem ýuwaş-ýuwaşdan eränsoň, içinden ýürek şekilini açýar. Şemiň içindäki ýürek ýylylyga çydamly keramikadan ýasalýar. Çer, keramiki ýüregiň öň we arka tarapyna geçip, şemiň içinde bölünýär. Şeýlelik bilen, mum birmeňzeş ereýär we içindäki ýüregi açýar. Şemde ýakymly atmosfera döredip biljek dürli yslar bolup biler. Bir seretseň, adamlar adaty şem diýip pikir ederler, ýöne şem eränsoň, onuň aýratyn aýratynlygyny tapyp bilerler.

Taslamanyň ady : Ardora, Dizaýnerleriň ady : Sebastian Popa, Müşderiniň ady : Sebastian Popa.

Ardora Şem

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.