Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Heýkelleri

Santander World

Şäher Heýkelleri “Santander World”, “Santander 2014” ýelkenli dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek üçin sungaty belleýän we Santander (Ispaniýa) şäherini gurşap alýan heýkeller toparyny öz içine alýan köpçülikleýin sungat çäresidir. Heýkelleriň beýikligi 4,2 metr, polatdan ýasalan we hersi olardan dürli wizual suratkeşler ýasaýarlar. Bölekleriň her biri, 5 yklymyň biri bolan medeniýeti aňladýar. Munuň manysy, dürli sungat işgärleriniň gözüniň alnynda medeni dürlülige bolan söýgini we hormaty parahatçylygyň guraly hökmünde görkezmek we jemgyýetiň dürlüligi aç-açan garşylaýandygyny görkezmekdir.

Taslamanyň ady : Santander World, Dizaýnerleriň ady : Jose Angel Cicero, Müşderiniň ady : Jose Angel Cicero SC..

Santander World Şäher Heýkelleri

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.