Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Butiki Myhmanhana

108T Playhouse

Butiki Myhmanhana 108T Playhouse, Singapuryň ýaşaýyş durmuşyna göz aýlamagy teklip edýän butiki myhmanhanadyr. Duýgulary özüne çekýän oýnawaç dizaýn elementleri bilen örtülen myhmanlar Singapuryň mirasy, taryhy we medeniýeti barada öwrenip bilerler. Suite diňe bir gijäni geçirmek üçin däl-de, ýaşamak üçin döredilenligi sebäpli, olara hakyky tejribe garaşýar. Özüniň barmaly ýeri, 108T Playhouse myhmanlary öz otaglarynda uzak durmaga we bir ýerde ýaşamagyň, işlemegiň we oýnamagyň nämedigini başdan geçirmäge çagyrýar - bu Singapurda giňden ýaýran hadysadyr.

Taslamanyň ady : 108T Playhouse, Dizaýnerleriň ady : Constance D. Tew, Müşderiniň ady : Creative Mind Design Pte Ltd.

108T Playhouse Butiki Myhmanhana

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.