Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

the Light in the Bubble

Lampa Köpürjikdäki yşyk, köne filament Edisonyň lampa çyrasyny ýada salýan häzirki zaman lampasy. Bu, lampanyň şekilli lazer bilen kesilen pleksiglas listiniň içinde ýerleşdirilen çyra çeşmesidir. Lampa aç-açan, ýöne çyrany ýakanyňyzda süzgüç we lampoçkanyň görnüşini görüp bilersiňiz. Maýatnik çyrasy ýaly ýa-da adaty lampany çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

Taslamanyň ady : the Light in the Bubble, Dizaýnerleriň ady : Andrea Ciappesoni, Müşderiniň ady : Ciappesoni lighting+design.

the Light in the Bubble Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.