Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Papillon

Kofe Stoly Papillon heýkeltaraş, ýöne işleýän kofe stoludyr, stoluň ulanylyşyny we kitaplaryň we magazinesurnallaryň ýerleşdirilmegini aňsat we owadan görnüşde çözýär. , Eke-täk, tekiz element giňişlik gurluşyna birleşdirilip, aýnanyň aşagynda liberal zyňylýar, şeýlelik bilen mazmunyny hemişe boş tertibe salýan meýilli ammar üpjün edýär. Boş bolsa, goldaýan elementler ýapraklary we açyk kitaplary tötänleýin sazlaşykda oýandyrýar, diňe içerde okalýan zatlaryň üsti bilen gizlin üýtgeýär.

Taslamanyň ady : Papillon, Dizaýnerleriň ady : Oliver Bals, Müşderiniň ady : bcndsn.

Papillon Kofe Stoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.