Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yza

Drop

Yza Drop, minimalistik estetiki we asuda atmosfera gözleýän ýeňil enjam. Ylhamy tebigy ýagtylyk, salkynlyk, asmanlyk, rahatlyk we rahatlyk boldy. Funksiýa bilen gözelligiň arasynda üznüksiz birleşme, potolok we ýagtylyga laýyk gelýän ajaýyp sazlaşyk. Drop, tebigy, minimalist we amatly akýan içerki dizaýny öňe sürmek üçin, bozulma däl-de, gradient hökmünde döredildi. Biziň maksadymyz estetiki tendensiýalary almak we olary bu täze ýagtylyga ulanmak üçin dizaýn gymmatlyklaryna öwürmekdi. Zehin we ýerine ýetiriş, ajaýyp birleşdi.

Taslamanyň ady : Drop, Dizaýnerleriň ady : Rubén Saldaña Acle, Müşderiniň ady : Rubén Saldaña - Arkoslight.

Drop Yza

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.