Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tablisa

Par 789232

Tablisa Par 789232 Bar tablisasy organiki dizaýn ýörelgelerinden we tebigatdan ylham aldy, çyzgy stolunyň dizaýny forma döretmek üçin tohum hökmünde 789232 belgisini ulanyp, parametriki algoritm bilen döredildi, şonuň üçin dizaýna Par 789232 diýilýär. Umuman aýdanyňda, häzirki zaman dizaýny täjirçilik we içerki ulanyş üçin amatly görnüşi we görnüşi bilen.

Taslamanyň ady : Par 789232, Dizaýnerleriň ady : Ivan Mickewicz, Müşderiniň ady : Ivan Mickewicz.

Par 789232 Tablisa

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.