Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dizaýner Stoly

Curly

Dizaýner Stoly Bu köp maksatly stol, Bean Buro prinsip dizaýnerleri Kenni Kinugasa-Tsui we Lorene Faure tarapyndan döredildi. Içerki şertlerde merkezi element hökmünde işleýär. Umumy görnüşi, adaty resmi simmetrik tablisalar bilen düýpgöter tapawutlanýan oýnawaçly egri egrilerden doly, şeýlelik bilen ulanyjylary gyzyklandyrmak we özara täsirleşmek üçin heýkeltaraş bölegi hökmünde tapawutlanýar. Ilki göreniňde egriler tötänleýin bolup görünýär, ýöne her egrilik dürli oturgyç pozisiýalaryny we jemgyýetçilik gatnaşyklaryny höweslendirmek üçin seresaplylyk bilen döredildi.

Taslamanyň ady : Curly , Dizaýnerleriň ady : Bean Buro, Müşderiniň ady : Bean Buro.

Curly  Dizaýner Stoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.