Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş

Roof

Yşyklandyryş Dam, söhbetdeşlik wagtynda aragatnaşygyň ýakynlygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýän interýerler üçin LED çyradyr. Tomuň konkaw görnüşi agşamlyk nahary üçin yşyk pena, ýygnaklary birleşdirýän obýekt, içerki ýaşaýyş üçin gyzykly yşyklandyryş ulgamyny döredýär. Dam izolýatordyr. Aşakdaky adamlar üçin birleşdiriji görnüş we birmeňzeş ýagtylyk bilen özboluşly giňişligi kesgitleýär. Daş-töweregiňizden üzňe duýýarsyňyz we stoluňyza we aragatnaşyga üns berýärsiňiz. Bu çyranyň agaç gurluşy hem ýyly we tebigy täsir edýär we LED tehnologiýasynyň ekofriendiki tarapyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Roof, Dizaýnerleriň ady : Hafize Beysimoglu, Müşderiniň ady : Derinled.

Roof Yşyklandyryş

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.