Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Taýaklar

Lazarus

Köp Wezipeli Taýaklar maýyplaryň jemgyýetçilik gatnaşygy we reabilitasiýasy üçin hakykatdanam döredilen ýönekeý, mümkin elektrik däl işçi güýji. Göwnüňe bolmasa, adaty adamyň ýöreýişini ajaýyp şekillendirýär. Mysal üçin, elmydama aýagyň beýleki tarapyny herekete getiriň. aýak maýyplar munuň bilen basgançaklara çykyp bilerler, sebäbi kanallary ýerleşdirip biler. Şeýle hem kanallary ajaýyp oturgyja öwrüp bolýar. Notok bolsa, Lazer kanes ýükleýär. Lukman lukmançylyk enjamy hökmünde netijelidir, sebäbi ulanyjy adaty jemgyýetçilik gatnaşyklarynda kem-kemden we awtomatiki ýagdaýda dikeldilip bilner, reabilitasiýa üçin işini taşlamaz;

Taslamanyň ady : Lazarus, Dizaýnerleriň ady : Sung-Hyeon Yoo, Müşderiniň ady : Mm, soulish apparel for world.

Lazarus Köp Wezipeli Taýaklar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.