Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maglumatlary Wizuallaşdyrmak

Arab spring

Maglumatlary Wizuallaşdyrmak Bu taslama 2011-nji ýylda Demirgazyk Afrikada bolup geçen konfliktlere esaslandy. Işiň iň ýokary derejesine ýeten we "Arap bahary" diýlip atlandyrylýan wakalar. Taslama, konfliktiň başlangyjy we soňy hökmünde bellenen spiral görnüşli wagt çyzgysydyr. Dawa-jenjeliň ahyrynda bolsa konfliktiň netijesini görkezýän bellikler bar. Çyzygyň doýmagy rewolýusiýanyň pidalarynyň sanydyr. Şonuň üçin taryhy pursatlaryň esasy wagt nusgasyna syn edip bileris. Şeýle maglumatlary wizuallaşdyrmagyň ösüşiniň esasy parametrleri asyl maglumatlaryň ýönekeýligi we gurluşy bolmaly.

Taslamanyň ady : Arab spring, Dizaýnerleriň ady : Kirill Khachaturov, Müşderiniň ady : RBC.

Arab spring Maglumatlary Wizuallaşdyrmak

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.