Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täjirçilik We Dolandyryş

Sina Complex

Täjirçilik We Dolandyryş Meýilnamada taslama açyk howa bilen aragatnaşyk saklaýan we howa süzgüji üçin ösümliklerden lezzet alýan dem alyş öýkeninden başlandy we bu tendensiýanyň tutuş seriýada dowam etdirilmegi üçin synanyşyk edildi. Şeýle hem şäheri synlamak üçin dürli belentliklerde käbir ýerler emele geldi. Bu ýerler gabyklar (ösümlikler we dizaýnlar) bilen gurşalan we umuman, bu elementler tarapyndan içerden we daşardan tomaşaçylara fiziki we görüş hapalanmagynyň intensiwligini azaltmak üçin süzülen görnüşi hödürleýär.

Taslamanyň ady : Sina Complex, Dizaýnerleriň ady : Mahdi Mahdavi,Babak Ahangar Azizi, Müşderiniň ady : Towseeh Sina Company .

Sina Complex Täjirçilik We Dolandyryş

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.