Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Salon Bar

Linear Lounge

Salon Bar “Linear Lounge Bar” ýaşaýjylara çylşyrymly we ajaýyp çakyr we nahar iýmek tejribesini berýär. “Linear Lounge Bar” -da hususy naharhana hem bar we ajaýyp maltlary we innowasiýa we çeper kokteýlleri öz içine alýar. “Linear” -daky Aý we aýdym-saz myhmanlar üçin iň gowy şatlyk we lezzet garyndylaryny döreder. “Linear Lounge Bar” hünärmenler üçin deňsiz-taýsyz lezzetiň çygly damjalary bilen rahat agşam üçin deň-duşlaryny getirmek üçin ajaýyp ýerdir.

Taslamanyň ady : Linear Lounge, Dizaýnerleriň ady : Ketan Jawdekar, Müşderiniň ady : Double Tree By Hilton.

Linear Lounge Salon Bar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.