Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çüýşe

La Pasion

Çüýşe Bu, “Studio Xaquixe” -niň ekipa members agzalarynyň biri Arturo Lopez tarapyndan elde ýasalan zat. Çüýşäniň pikiri, jübütleriň biri-birini gujaklaýana meňzeýän agajy görende, bu "pasión" bilen biri-birini tutanda ýakynlarynyň nädip biri bolýandyklary hakda oýlanmaga mejbur etdi. Parçany döretmekde ulanylýan aýna, Studio Xaquixe-de ulanylýan ähli aýna ýaly 95% gaýtadan işlenýär. Studiýada ulanylýan peçler ekipa by tarapyndan ýasalýar we metan gazy bolmak üçin gaýtadan işlenen ösümlik ýagy ýa-da biomassa ýaly organiki galyndylar bilen iýmitlenýär.

Taslamanyň ady : La Pasion, Dizaýnerleriň ady : Studio Xaquixe, Müşderiniň ady : Studio Xaquixe.

La Pasion Çüýşe

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.