Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Chair with Belly Button

Oturgyç “Belly Button” bilen oturgyç, ýeňil we göçme oturgyçlaryň bir topary bolup, ulanyjylara basgançaklar, pol ýa-da kitap üýşmeleri ýaly daş-töweregindäki boşluklary has amatly oturmak tejribesini üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Oturgyjyň dizaýny, garaşylmadyk oturgyçlary üpjün etmek bilen adaty oturgyç ideýasyny täzeden kesgitleýär. Oturgyçlaryň şekili düýşli bir ssenariýadan - bir giňişlikde dargap barýan we ereýän görnüşlerden ybarat. Diwarlara we uklaýan kiçijik adamlar ýaly burçlara ýuwaşlyk bilen egilýärler. Her oturgyjyň biraz oýnamak üçin öz garny düwmesi bar.

Taslamanyň ady : Chair with Belly Button, Dizaýnerleriň ady : I Chao Wang, Müşderiniň ady : IChao Design.

Chair with Belly Button Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.