Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly

CVision MBAS 1

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly MBAS 1 howpsuzlyk önümleriniň tebigatyna garşy çykmak we tehnologiki we psihologiki taraplardan gorkuzmagy we gorkyny azaltmak üçin döredildi. Dizaýn, skanerden ekrana yzygiderli garyşýan arassa çyzyklar bilen dostlukly görünýär. Ekrandaky ses we wizual ulanyjylar ilkinji gezek immigrasiýa prosesi boýunça ädim ädýärler. Barmagy çap edýän skaner paneli aňsat tehniki hyzmat etmek ýa-da çalt çalyşmak üçin aýrylyp bilner. MBAS 1, köp dilleriň özara täsirleşmegine we dostlukly tapawutlandyrmaýan ulanyjy tejribesine mümkinçilik berýän serhetlerden geçişimizi üýtgetmegi maksat edinýän özboluşly önüm.

Taslamanyň ady : CVision MBAS 1, Dizaýnerleriň ady : Prompong Hakk, Müşderiniň ady : Chanwanich Company Limited.

CVision MBAS 1 Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.