Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Prism

Kofe Stoly Prizma hekaýa aýdýan stol. Bu tablisa haýsy burçdan seretseňiz, size täze bir zat görkezer. Prizmi döwýän yşyk ýaly - bu tablisada bir çyzykdan çykýan we çyzyklary üýtgedýän reňk çyzyklary bar. Çyzykly geometriýany dokamak we öwrüp, bu tablisa nokatdan üýtgeýär. Garyşyk reňkleriň labirenti, birleşmek üçin birleşýän ýüzleri döredýär. Prizma görnüşinde we işleýşinde minimalizm bar, içindäki çylşyrymly geometriýa bilen birleşdirilse-de, garaşylmadyk bir zady ýüze çykarýar we birneme düşünip bolmaýar diýip umyt edýärin.

Taslamanyň ady : Prism, Dizaýnerleriň ady : Maurie Novak, Müşderiniň ady : MN Design.

Prism Kofe Stoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.