Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kanselýariýa Toplumy

Cubix

Kanselýariýa Toplumy Kub şekilli kanselýariýa, kagyz klipleri üçin guty, stikerler we ruçkalar üçin guty. Kubiksiň esasy pikiri "guramaçylykly bulam-bujarlyk" döretmekdir. Iş ýerinde tertip-düzgüniň möhümdigi hiç kim üçin syr däl. Şeýle-de bolsa, döredijilik bulaşyklygy diýilýänleri köp adam halaýar. Bu kiçijik gapma-garşylygyň çözgüdi Kubiks düşünjesiniň esasyny düzdi. Gyzyl çybyklaryň çeýeligi sebäpli, stoluň hemme ýerine ýaýran zatlaryň hemmesi diýen ýaly galam saklaýjysyna, ruçkalardan we galamlardan ähli ululykdaky kagyzlara we stikerlere girizilip bilner.

Taslamanyň ady : Cubix, Dizaýnerleriň ady : Alexander Zhukovsky, Müşderiniň ady : SKB KONTUR.

Cubix Kanselýariýa Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.