Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

ICICLE

Oturgyç Oturgyçlar içerki dizaýnyň iň möhüm we şahsyýet agzalarydyr öýdýärin .Bu hem açyk we içerde ajaýyp rol oýnaýar .Haýsy oturgyçlar barsaňyz oturmak, dynç almak we dynç almak üçin ýerdir. Mundan başga-da, hemmeleriň bu barada gowy duýgusy bar mesele .Eger bil baglaýan ygtybarly we ýakymly bölegiňiz zorlukly we ygtybarly elementlere öwrülse näme bolardy? Bu görkezmek isleýän duýgym.

Taslamanyň ady : ICICLE, Dizaýnerleriň ady : Ali Alavi, Müşderiniň ady : Ali Alavi design.

ICICLE Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.