Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pyçak

a-maze

Pyçak Labirint pyçak dizaýny, akyl we görüş duýgularymyzy deň derejede höweslendirmegi maksat edinýär. Pyçaklary saklamak we tertiplemek usuly, hemmämiziň bilýän çagalyk oýnumyzdan özboluşly ylham alýar. Estetikany we işleýşi bir ýere jemläp, labirent öz maksadyna hyzmat edýär we has möhümi, bilesigelijilik we gyzykly duýgulary döredýän baglanyşyk gurýar. “Labirent” görnüşindäki arassa, azlygy bilen has köp zat edýän ýönekeýligine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şol sebäpli, labirent, ýatdan çykmajak ulanyjy tejribesi we gabat gelýän görnüşi bilen hakyky önüm täzeligini döredýär.

Taslamanyň ady : a-maze, Dizaýnerleriň ady : Prompong Hakk, Müşderiniň ady : SNF a brand by WIKO Cutlery.

a-maze Pyçak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.