Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Toý Dabarasy Üçin Sahna

Depiction

Toý Dabarasy Üçin Sahna Toý dabarasy üçin ajaýyp dizaýn. Uly şaýol myhmany ýumşak ak sütükli halyda garşy alýar. Derwezäniň üsti bilen Rim şäheriniň düýp manysyny duýmak, roman sütünleri, heýkel, tegelek tiara stilindäki oturgyç we ullakan "Fontana-di-trevi". Akýan suwuň sesi täze durmuşa çykanlary garşylaýarka fonda rahatlandyryjy saz döredýär. Topardan ýekeje adam-da hakyky gurluşy eşitmedi ýa-da görmedi we henizem asyl gurluşyň 100% şekilini aldy, her zady bary-ýogy 20 günde edip bolar.

Taslamanyň ady : Depiction, Dizaýnerleriň ady : Arundhati Subodh Sathe, Müşderiniň ady : Victrans Engineers.

Depiction Toý Dabarasy Üçin Sahna

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.