Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yslam Şahsyýet Markasy

Islamic Identity

Yslam Şahsyýet Markasy Yslam däp-dessurlarynyň we häzirki zaman dizaýnynyň gibridini görkezmek üçin marka taslamasynyň düşünjesi. Müşderi adaty gymmatlyklara ygrarlydygy sebäpli, häzirki zaman dizaýny bilen gyzyklanýar. Şeýlelik bilen taslama iki esasy görnüşe esaslandy; tegelek we kwadrat. Bu şekiller, adaty yslam nagyşlary bilen häzirki zaman dizaýnynyň arasyndaky tapawudy görkezmek üçin ulanyldy. Nagyşdaky her birlik, şahsyýeti çylşyrymly görkezmek üçin bir gezek ulanyldy. Kümüş reňk häzirki zaman keşbini nygtamak üçin ulanyldy.

Taslamanyň ady : Islamic Identity, Dizaýnerleriň ady : Lama, Rama, and Tariq Ajinah, Müşderiniň ady : Lama Ajeenah.

Islamic Identity Yslam Şahsyýet Markasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.