Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Söwda Merkezi

Fluxion

Söwda Merkezi Bu programmanyň ylhamy, özboluşly gurluşy bolan garynja depelerinden gelýär. Garynja depeleriniň içki gurluşy gaty çylşyrymly bolsa-da, ullakan we tertipli şalygy gurup biler. Bu onuň binagärlik gurluşynyň aşa rasionaldygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, garynja depeleriniň ajaýyp ýaýlarynyň içi ajaýyp ýaly görünýän ajaýyp köşk gurýar. Şonuň üçin dizaýner, garynjalaryň paýhasyny çeper we oňat gurlan giňişligi, şeýle hem garynja depelerini gurmak üçin ulanýar.

Taslamanyň ady : Fluxion, Dizaýnerleriň ady : Zhipeng Kang, Müşderiniň ady : HUAQIAO UNIVERSITY.

Fluxion Söwda Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.