Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Duýgur Kran

miscea LIGHT

Duýgur Kran Sensor işjeňleşdirilen kranlaryň ýalňyş LIGHT diapazony, amatlylygy we el arassaçylygynyň artykmaçlyklary üçin gönüden-göni krana işlenip düzülen integral sabyn dispenserine eýe. Çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasyny ulanyp, arassaçylyk we ergonomiki el ýuwmak tejribesi üçin sabyn we suw paýlaýar. Gurlan sabyn dispenseri, ulanyjynyň eli sabyn pudagyndan geçende işjeňleşdirilýär. Soňra sabyn diňe ulanyjynyň eli kranyň rozetkasynyň aşagyna goýlanda paýlanýar. Suwy rozetkanyň aşagynda tutup, içgin kabul edip bolýar.

Taslamanyň ady : miscea LIGHT, Dizaýnerleriň ady : Rob Langendijk, Müşderiniň ady : miscea GmbH.

miscea LIGHT Duýgur Kran

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.