Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Meýdany

C&C Design Creative Headquarters

Ofis Meýdany “C&C Design” -yň döredijilik merkezi önümçilikden soňky ussahanada ýerleşýär. Onuň binasy 1960-njy ýyllarda gyzyl kerpiç zawodyndan özgerdi. Binanyň häzirki ýagdaýyny we taryhy ýadyny goramagy göz öňünde tutup, Dizaýn topary içerki bezegdäki asyl binanyň zaýalanmazlygy üçin elinden gelenini etdi. Içki dizaýnda köp arça we bambuk ulanylýar. Açylyş we ýapylmak, boşluklaryň üýtgemegi akylly-başly göz öňüne getirilýär. Dürli sebitler üçin yşyklandyryş dizaýnlary dürli wizual atmosferany görkezýär.

Taslamanyň ady : C&C Design Creative Headquarters, Dizaýnerleriň ady : Zheng Peng, Müşderiniň ady : C&C Design Co.,Ltd..

C&C Design  Creative  Headquarters Ofis Meýdany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.