Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Meýdançasy

IDEA DOOR

Sergi Meýdançasy 2012-nji ýylyň Guan Guangzhouou dizaýn hepdeliginiň C&C pawiliony köp ölçegli we sinhron kosmos enjamy. Dört ugra çenli uzaldylan penjireler we gapylar, displeýiň içinde we daşynda akylly öwrülişigi we özara täsirleşmegi amala aşyrýar, bu kärhananyň çydamlylyk, açyklyk we köp ugurly ösüş düşünjesini görkezýär. Giňeldilen hakykatyň interaktiw displeý tehnologiýasyny we hakyky gurşawyň we wirtual gurşawyň superpozisiýasyny ulanmak bilen, enjamyň içindäki kärhana dizaýn korpusy displeý görnüşini iki ölçegli köp ölçegli görnüşe öwürýär.

Taslamanyň ady : IDEA DOOR, Dizaýnerleriň ady : Zheng Peng, Müşderiniň ady : C&C Design Co.,Ltd..

IDEA DOOR Sergi Meýdançasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.