Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town”

Senenama Biz siziň bilen şäher gurýarys. NTT Gündogar Japanaponiýa Korporatiw Satuwy Mahabatlandyryş habary bu stol senenamasynda görkezilýär. Senenama sahypalarynyň ýokarky bölegi reňkli binalardan kesilen we biri-biriniň üstünden düşýän kagyzlar bir bagtly şäheri emele getirýär. Bu senenama, her aý binalaryň hataryndaky görnüşleri üýtgetmekden lezzet alyp biler we ýylyň dowamynda bagtly bolmak duýgusyny doldurar.

Taslamanyň ady : NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION.

NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town” Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.