Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofisiň Içerki Dizaýny

Mundipharma Singapore

Ofisiň Içerki Dizaýny Kabul ediş meýdançasynyň bezegi, tegelek çyralar, doly aýna paneller, aýazly stikerler, ak mermer hasaplaýjy, reňkli oturgyçlar we dürli geometrik şekiller bilen doldurylan täze ýüz göteriji ýaly ofisde gaty döwrebap duýgy döredýär. Açyk we batyrgaý dizaýn, dizaýneriň korporatiw keşbi çykarmak niýetiniň görkezijisidir, esasanam aýratynlyk nyşanyna kompaniýanyň nyşanynyň garyşmagy bilen. Strategiki ugurlarda yşyklandyryşyň çylşyrymly ýerleşişi bilen bilelikde kabul ediş meýdançasy dizaýn taýdan gaty sesli, emma estetiki özüne çekijiligini sessiz-üýnsüz hödürleýär.

Taslamanyň ady : Mundipharma Singapore, Dizaýnerleriň ady : Priscilla Lee Pui Kee, Müşderiniň ady : Apcon Pte Ltd.

Mundipharma Singapore Ofisiň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.