Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Pillow Stool

Oturgyç Bu ýönekeý, ýöne köp aýratynlyklary öz içine alýar. Birinji gatdaky polat çybyklar we oturýan bölegiň ikinji gatlagy dürli tarapa gidýär, şonuň üçin jadyly şekillendiriş döretmek üçin biri-birini kesýärler. Gapdal gurluşyň egrilik hasaplaýjysy, ulanyjylaryň üstünde rahat oturmagy üçin tegelek gyralary we ýüzleri üpjün edýär. Oturylýan birinji gat bilen ikinji gatyň arasynda çybyklar magazinesurnallary ýa-da gazetleri saklamak üçin boş ýer emele getirýär. Oturgyç diňe bir ulanyjylara çakylykly hereket bilen çäklenmän, eýsem peýdaly funksiýalary hem hödürleýär.

Taslamanyň ady : Pillow Stool, Dizaýnerleriň ady : Hong Ying Guo, Müşderiniň ady : Danish Institute for Study Abroad.

Pillow Stool Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.