Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Oturgyç

oUeat

Köp Wezipeli Oturgyç “Brun Vila” we “Núria Motjé” tarapyndan bilelikde döredilen “nuun çagalar” dizaýny, çagalar üçin köp ugurly mebelleri dizaýn edýär we öndürýär, ekiz ýa-da meňzeş ýaşdaky doganlary bolan öýler üçin ýörite çyzyk. Agaçdan we ak tagtadan ýasalan kolleksiýa 6 aýdan 10 ýaşa çenli çagalara bagyşlanýar we çagalygyň esasy işjeňligi bolan döredijiligi we oýnamagy höweslendirmek üçin döredildi. Mundan başga-da, bu mebel yzygiderli gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner we her pursatyň zerurlygyna laýyklaşdyrmak üçin iň az ýer tutýar.

Taslamanyň ady : oUeat , Dizaýnerleriň ady : nuun kids design, Müşderiniň ady : Nuun kids design.

oUeat  Köp Wezipeli Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.