Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr

Crombe 3.0

Çakyr “Crombé” çakyr dükany düşünjesiniň maksady, müşderilere düýbünden täze söwda usulyny başdan geçirmekdi. Esasy ideýa ammaryň görnüşinden we duýgusyndan başlamakdy, soň bolsa ýagtylyk we nepislik goşduk. Çakyrlar asyl gaplamalarynda görkezilse-de, demir çarçuwalaryň arassa çyzyklary henizem tanyşlygy we perspektiwany üpjün edýär. Her çüýşe çarçuwada asylgy satyjy özlerine hyzmat etjek birmeňzeş meýdanda asylýar. 12 metrlik rafda şampanlar we gulplar bar. Her şkafda müşderiler 30 çüýşe arkaýyn saklap bilýärler.

Taslamanyň ady : Crombe 3.0, Dizaýnerleriň ady : Five Am, Müşderiniň ady : FIVE AM.

Crombe 3.0 Çakyr

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.