Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kombinasiýa Gulpy

The Colored Lock Bag

Kombinasiýa Gulpy 'Gulp' reňkli kombinasiýa gulpy. Adamlar sumkany diňe sanlar bilen däl-de, reňk gabat gelýänleri bilen açyp bilerler. Bu moda esbaplary sumkalar üçin ulanylýar. Torbalaryň dürli daşky dizaýnlary ýasalyp bilner we adamlar bu sumkany reňkli kombinasiýa gulpy bilen tanap bilerler. Ulanyjylar şahsyýetleri sazlamak üçin öz reňk parolyny ýasaýarlar. Bu taslamany üstünlikli amala aşyrmak üçin howany ýuwmak, deri bejermek, reňkli gatlak we ş.m. ýaly köp sanly usul ulanyldy, göni dizaýner we öndüriji Jiwon, Şin.

Taslamanyň ady : The Colored Lock Bag, Dizaýnerleriň ady : jiwon, Shin., Müşderiniň ady : Neat&Snug.

The Colored Lock Bag Kombinasiýa Gulpy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.