Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungat Muzeýi

The Vagrant

Sungat Muzeýi Aleksandar Rudnik Milanowiç tarapyndan derýa eýwanyndaky höwürtgede kran guşy hökmünde döredilen Täze Taýpeý şäher sungat muzeýiniň arhitekturasyna uzakdan we parkyň islendik nokadyndan ingingge derýasynyň üsti bilen aňsatlyk bilen düşünip bolýardy. Muzeýiň görnüşi, arassa howa we gün şöhlesiniň göni muzeýe giren guşlaryň öýkenleri ýaly atriumly kranlaryň minimalistik deňagramly hereketi. Ganatlaryny sergi meýdançasy hökmünde, kranlar çeper temaly restoran hökmünde başlansoň, muzeý myhmanlary peýza. Görnüşinden we töwerekdäki Taýpeý şäherinden lezzet alyp bilerler.

Taslamanyň ady : The Vagrant , Dizaýnerleriň ady : Dr Aleksandar Rudnik Milanovic, Müşderiniň ady : Aleksandar Rudnik Milanovic.

The Vagrant  Sungat Muzeýi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.