Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hiv Habarlylyk Kampaniýasy

Fight Aids

Hiv Habarlylyk Kampaniýasy AIW köp myş-myşlar we nädogry maglumatlar bilen gurşalandyr. Global dünýädäki ýüzlerçe ýetginjek her ýyl goralmadyk jyns ýa-da iňňe paýlaşmak arkaly AIW ýokaşýar. AIW ýokaşan ýetginjekleriň has az sanlysy ýokaşan enelerde dünýä indi. Häzirki wagtda sowuklama we dümew ýaly wiruslary bejerip bolmaýşy ýaly, AIW ýokaşan adamlar hiç haçan kesel bolup bilmezler diýen umyt bar. Wirus bilen ýaşaýan adamlar başgalara AIW ýokaşmagy mümkin töwekgelçiliklerden (goragsyz jyns gatnaşyklary ýaly) töwekgelçilik etmezlik üçin ätiýaçly bolmalydyrlar.

Taslamanyň ady : Fight Aids, Dizaýnerleriň ady : Shadi Al Hroub, Müşderiniň ady : American University of Madaba.

Fight Aids Hiv Habarlylyk Kampaniýasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.