Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ipad Folio

Tootsie

Ipad Folio Tootsie häzirki zaman çarwalaryň isleglerini kanagatlandyrýar. Bu ýönekeý, ýöne täsir ediji, köşeşdiriji analog, göz ýaşardyjy we suwa çydamly we biodegrirlenip bilýän. Tootsie adamlaryň aňynda ýatdan çykmajak täsir galdyrýar, ýöne daşky gurşawda hiç zat ýok. Köpümiz hemişelik üýtgeýän dünýäde - özümizi ýitirmek howpy abanýan dünýäde ýaşaýarys we syýahat edýäris. Näme üçin kagyzlary, tegmiller, telefon belgileri ýa-da wagtal-wagtal pomada täsirleri ýaly tejribelerimizi alýan önümleri öndürmek üçin kagyz ulanmaň. Gündelikden tapawutlylykda, Papernomadlar kimdigimizi ýada salmak üçin wagtynda salgylanma nokatlaryny döredýärler.

Taslamanyň ady : Tootsie, Dizaýnerleriň ady : Christoph Rochna, Müşderiniň ady : Papernomad GmbH.

Tootsie Ipad Folio

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.