Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köçe Skameýkasy

Ola

Köçe Skameýkasy Eko-dizaýn strategiýalaryna laýyklykda döredilen bu oturgyç, köçe mebellerini täze derejä çykarýar. Şäherde ýa-da tebigy ýerlerde öýde deň derejede suwuk çyzyklar bir skameýkada dürli oturgyçlary döredýär. Ulanylan materiallar esas üçin gaýtadan işlenen alýumin we oturgyç üçin polat, gaýtadan ulanylýan we çydamly aýratynlyklary üçin saýlanýar; ähli howa şertlerinde açyk ulanmak üçin ajaýyp we çydamly poroşok örtükli gutarnykly görnüşi bar. Meksika şäherinde Daniel Olwera, Hiroşi Ikenaga, Elis Pegman we Karime Toska tarapyndan dizaýn edildi.

Taslamanyň ady : Ola, Dizaýnerleriň ady : Diseno Neko, Müşderiniň ady : Diseño Neko S.A. de C.V..

Ola Köçe Skameýkasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.