Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tabak

1hand plate

Tabak 1 el plastinka: Has gowy serwer boluň. Bir stakan şerabyňyzy we tabagyňyzy diňe bir eliňiz bilen göteriň. Tabak ýeňil agramly we karidesiň özboluşly görnüşi eliňizde ygtybarly ýatyr. Her dürli wakalar üçin gaty peýdaly. Oturylyşyklar, kabul edişlikler, dabaralar we başgalar. Tabakda täze lezzetli nahar goýmak üçin elmydama erkin eliňiz, el çarpmak üçin mugt eliňiz ýa-da yşaratlar üçin mugt eliňiz bar. Myhmanlaryňyza täsir ediň we duran bufetiň duýdansyz rahatlygyndan lezzet alyň.

Taslamanyň ady : 1hand plate, Dizaýnerleriň ady : ARCHITECT AND MANAGER OF OWN BUSINESS, Müşderiniň ady : Joannes Petersen.

1hand plate Tabak

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.