Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tok

Rotation Saw

Tok Güýç zynjyry aýlanýan tutawaç bilen gördi. Bu zynjyryň 360 ° aýlanýan we öňünden kesgitlenen burçlarda saklanýan tutawajy bar. Umuman alanyňda, agaçlary keseligine ýa-da dikligine kesýärler, arralaryny belli bir burçlara öwrüp ýa-da beden agzalaryna egilip ýa-da egip. Gynansagam, arra köplenç ulanyjynyň elinden süýşýär ýa-da ulanyjy şikes ýetmegine sebäp bolup biljek oňaýsyz ýagdaýda işlemeli bolýar. Şeýle kemçilikleriň öwezini dolmak üçin, ulanyjy kesiş burçlaryny sazlap biler ýaly, aýlanýan tutawaç aýlanýan tutawaç bilen üpjün edilendir.

Taslamanyň ady : Rotation Saw, Dizaýnerleriň ady : Hoyoung Lee, Müşderiniň ady : DESIGNSORI.

Rotation Saw Tok

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.