Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Oturgyjy

Eternity

Şäher Oturgyjy Suwuk daşdan ýasalan iki oturgyç. Iki sany berk bölüm rahat we özüne çekiji oturgyç üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde ulgamyň durnuklylygy barada alada edýär. Oturgyjyň ujy, sähelçe hereketi zyýansyzlandyrýan görnüşde ýerleşýär. Bu şäher gurşawynyň bar bolan infra gurluşyna hormat goýýan skameýkadyr. Sahypada aňsat gurnama girizilýär. Gämi nokatlary indi ýok, taşlaň we ýatdan çykaryň. Seresap boluň, Bakylyk ýakyn. hawa.

Taslamanyň ady : Eternity, Dizaýnerleriň ady : George Drakakis, Müşderiniň ady : Escofet.

Eternity Şäher Oturgyjy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.