Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Desire

Oturgyç Isleg, tekiz görnüşi we ýumşak reňki bilen hyjuwyňyzy we höwesiňizi artdyrmak maksady bilen oturgyçdyr. Dynç almagy gözleýän adamlar üçin däl, ähli duýgular üçin lezzet gözleýän gödek adamlar üçin oturgyç. Asyl ideýa gözýaşyň görnüşi bilen ylhamlandy, ýöne modellemek döwründe bu mylaýym we nepis keşbi almak, degmek, ulanmak, eýe bolmak islemek duýgusyny döretmek üçin ýoýuldy.

Taslamanyň ady : Desire, Dizaýnerleriň ady : Vasil Velchev, Müşderiniň ady : MAGMA graphics.

Desire Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.