Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Armeke Golly Adam Üçin Duş Ýuwujy

L7

Armeke Golly Adam Üçin Duş Ýuwujy Wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýeke golly adam üçin goltugy, arka göwresini, tirsegini we bilegiň arka tarapyny arassalamak aňsat däl. Elýeterli diwara berkidiji skrablar goltuk konkawyny gowy arassalamaýar. Duş çotgasyny arassalamak tirsegi gaty oňaýsyz çotga usulyny talap edýär. L7 bu meseleleri çözmekdir. L7 diwar gurnalan turba alýuminidir. Göwherden ýasalan nagyş, arka göwre, tirsek we bilek arassalamak üçin. Egilen burçy goltugy arassalamak üçin. Iň soňky wezipesi tutmak.

Taslamanyň ady : L7, Dizaýnerleriň ady : Peter Lau, Müşderiniň ady : .

L7 Armeke Golly Adam Üçin Duş Ýuwujy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.