Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň

PURE

Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň Bu täze önümiň düşünjesi "Mugt". Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, adatdan daşary rahat dizaýny döretdik. Adatça gaplanan deňiz önümleri garaňky we bulaşyk gaplar üçin dizaýnymyz islendik optiki balastdan "Mugt". Beýleki tarapdan, bu aralyk allergiýa we iýmitlere duýgur adamlar üçinem. Şeýlelik bilen bilkastlaýyn bir hili lukmançylyk ýaly bolup görünýär. Satuw 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda başlandy we diýseň üstünlikli. Bölek satuw işiniň täsiri: Gowy we gowy pikirlenýän düşünje üçin köp wagt garaşdyk. Müşderi muny gowy görer.

Taslamanyň ady : PURE, Dizaýnerleriň ady : Bettina Gabriel, Müşderiniň ady : gabriel design team – Hamburg.

PURE Deňiz Önümlerini Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.