Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Işjeň Gatygepleýji

db60

Işjeň Gatygepleýji Db60 işjeň gatygepleýji hakykatdanam ykjam enjamlary ulanýanlar üçin döredildi. Db60 gatygepleýjiniň stili, Demirgazyk dizaýn diliniň mirasyna we ýönekeýligine esaslanýar. Ulanylyş aňsatlygy asyl görnüşinde we minimalistik aýratynlyklarda öz beýanyny tapýar. Gatygepleýjiniň düwmeleri ýok we arassa dizaýn, ajaýyp ses gerek ýerinde gurnamaga amatly edýär. Db60 öý sesiniň we içerki dizaýnyň araçäginde.

Taslamanyň ady : db60, Dizaýnerleriň ady : DNgroup Design Team, Müşderiniň ady : DNgroup.

db60 Işjeň Gatygepleýji

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.