Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pitch + Roll + Gps Enjamy

Trail Ranger

Pitch + Roll + Gps Enjamy Ailsollar ýok bolanda näme üçin ýol kartalary tekiz? Dünýä düşünjesinde ilkinjisi bolan “Trail Ranger” size GPS kartasynda ýoluňyzdaky ulagyňyzyň dyrmaşmagyny, düşmegini we burçlaryny ýazga geçirmäge we dünýädäki ýoldaşlar bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýär. “AXYZ-kartalar” platformamyz bilen işleýän “Trail Ranger” enjamyňyz gaty howply bolanda size ýöriteleşdirilen rol oýnamak duýduryşyny berýär. Indi ýeňen däli burçlaryňyzy dünýä görkeziň! Sebäbi dünýäňiz tekiz däl! Trail Ranger hakda has giňişleýin maglumat we iPhone / iPad programmasy hökmünde göçürip almak üçin http://puckerfactors.com/trailranger girip görmegiňizi haýyş edýäris

Taslamanyň ady : Trail Ranger, Dizaýnerleriň ady : Anjan Cariappa M M, Müşderiniň ady : Muckati SDD.

Trail Ranger Pitch + Roll + Gps Enjamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.