Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Seýilgäh Skameýkasy

S-Clutch

Seýilgäh Skameýkasy S-debrýus skameýkasy, adyny ajaýyp nyşanlaryň ylhamyny we aksesuarlara we stile möhüm goşandyny çekýändigi üçin, debriya bag sumkalaryndan alýar. S-“Shelter”, “Stray”, “Street”, “Güneş” we “Space” -den gelýär. Bu sazlaşykly simbiozyň we barlygyň esasy gymmatlyklaryny göz öňünde tutup, şäher şekillerine has reňkli we adam aksentini goşmaga çalyşýan skameýkadyr. Çaga otagynda tapylan ýakymly reňk ulanýan bolsa-da, sözüň doly manysynda çynlakaý kabul edilmeli şäher durmuşyna oýnawaç çemeleşýär.

Taslamanyň ady : S-Clutch, Dizaýnerleriň ady : Helen Brasinika, Müşderiniň ady : BllendDesignOffice.

S-Clutch Seýilgäh Skameýkasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.