Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bag

Tiger Glen Garden

Bag Tiger Glen bagy, Jonson sungat muzeýiniň täze ganatynda gurlan oýlanma bagydyr. Igerolbars Gleniň üç gülküsi diýilýän hytaý tymsalyndan ylham alýar, bu ýerde üç adam dostluk jebisligini tapmak üçin mezhep tapawudyny ýeňip geçýär. Bag, ýapon dilinde karesansui diýlip atlandyrylýan ajaýyp görnüşde bezelip, daşlaryň ýerleşdirilmegi bilen tebigatyň şekili döredilipdir.

Taslamanyň ady : Tiger Glen Garden, Dizaýnerleriň ady : Marc Peter Keane, Müşderiniň ady : Johnson Museum of Art.

Tiger Glen Garden Bag

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.